سوالات جنسی درباره رابطه جنسی و زناشویی با کیفیت

سوالات جنسی برای داشتن رابطه زناشویی و جنسی با کیفیت

رابطه جنسی و زناشویی با کیفیت نقش بسیار مهمی در زندگی زوجین دارد شما می توانید دلیل نداشتن رابطه خوب و با کیفیت را داشته باشید بیشتر افراد فقط از یک نوع پوزیشن جنسی برای رابطه جنسی استفاده می نمایند و لذت جنسی کمتری را در حین سکس و رابطه جنسی احساس می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سوالات جنسی درباره رابطه جنسی و زناشویی با کیفیت را در سایت گون آیدین خواهید دید با ما همراه باشید.

سوالات جنسی درباره رابطه جنسیسوالات جنسی درباره رابطه جنسی

آیـا من طبــیـعیــ‌ـ ام؟

متداول‌‌ــتـرین سوالی که از سکس تراپـیست‌ــهـــا پرســیده میــ‌ـشود این اســت که، آیـا من نرمـــالم؟ پیــرامون مســـائل جنسـی زیـــاد آموزش داده نمــی‌ـــشود و بیــشـــتـــر افـــراد اطـــلـــاعـــات جنـسـی خود را از دوستان و فرهنگ عامـه دریـــافت میـــ‌ـــکنــند. در نتیـــجـــه ممکـــن اســـت خیلـــی از ایــن آگـــاهیـ‌هـــا درست نبــاشنـد. خیلــیــ‌هــا از پرسیــدن سوال‌ـهـــای ایـنـــچنـینــی میـ‌تـرسنــد یا از آن بدتــر، اصــلـــا نمیــ‌ـدانـــند از چه کسی باید بپرسند! سلــیـــقـهـــ‌هــا و رفتـــارهــای جنسـی آنـــقـــدر طیف گســـتــرده و متـنوعی دارند که مهـم نیســت چقدر «عجـیـــب» یا «غیرمعــمول»‌انـد و تا زمــانـی که هر دو طرف روی آنـهـــا توافـــق داشته باشنــد و برای هر دو لذتـبـخش باشند، طبیـــعیـــ‌انـد.

بیـشــتـــر چه سوالـــهایـــی از سکـــس تراپیســـتـ‌ـها پرسیده میـ‌ـــشود

 

چه زمـانـی دوباره میــل جنـســـیـ‌ــام برمــیـــ‌ـــگـــردد؟

کاهـــش میل جنــســـی اغـــلـب موضوع پیــچـیـدهـــ‌ای اســـت اما در بیشـــتـــر موارد، برای بیــشــتر خانم‌هـــا و تعداد زیـادی از مردان (آمـاری که همـچــنـــان رو به افزایـــش است)، تمــایـــل جنــسـی دیــگـر مانـــند سالهای جوانی‌ـــشان نیســـت. در دوران جوانـی مسئولیـت‌ــهــا و دغــدغهـ‌ــها کمتــر بوده و شروع یک رابطـهـ‌ی جدیـد، برانگـــیــزاننـده‌ــی هیجـان جنســـی بوده اســت. اکــنون اگـر در شرایـطی هستـید که حس می‌ـــکــنیـد تمـایل جنسـیـــ‌ـتـان افــت کرده نگـــران نباشید؛ نوازشـ‌هــای غیرجـنـسی، ماساژ دادن شانهــ‌ـها و کمر هم میـ‌ـــتواند حس خوبی به شما بدهـد و همــین انـدک حس خوب لذت در بدن گاهی می‌توانــد میل جنســـی را در ذهن روشن کنـــد. سیـکل واکـنـش جنـــسی اینـگونه که تصور میـ‌ـکنـــیـــد سرراسـت و مشـخص شده نیسـت. برانـــگــیختگی میـ‌ــتواند به ارگـاســم هم برسد اما لازم نیـــسـت حتــمـــا اول خود میـل جنسی را حس کنیــد.

 

آیــا شما میــ‌ـــتوانـیـــد همـــسـرم را تغیــیــر دهـــیــد؟

خیلــی از افـــرادی که به سکـــس تراپیـســـت‌ـهــا مراجـعه می‌ـــکـــنــنـــد از عدم انطـــبــاق شاکـــی هســتند. معـــمولا مرد بیـــشـــتـــر از زن درخواست رابـــطـــه جنــسـی دارد و میــ‌خواهد بداند آیا سکـــس تراپـیســـت میــ‌ــتوانـــد همسـرش را تغــییـر دهد. واقــعـــیـت ایـن است که طبـــیعـــیــست سطوح متــفاوتی از نیازهـا و تمــایــلـــات جنـــسی داشــتــه باشند. مثــلـــا زنهــا نیاز دارند احساس زیـبایی کنــند و تحســـیـــن شوند و مورد احـتــرام باشند و دیـــده شوند و برای همســـر، جواب دادن به ایـــن نیازها واقعا کار سادهـ‌ـایســـت امــا با این وجود برای سکس تراپیـســتـ‌هـــا آموزش ایـــن موضوع کار سختـــی اســت! اگـر شما یاد بگیریــد چگونه این نیــازهای همــسـرتـــان را برآورده کنــید، همسـرتــان احســاس نزدیــکی و صمیـمـیـت بیشتـــری نسبــت به شمـا کرده و متـــعـــاقبا تمایـــلش به رابـطهـــ‌ـــی جنسی با شما بیشـــتر خواهـــد شد! پس ایـن مهـــارت ساده اما پیچیده را یاد بگیریــد!

 

آیـا من از نظـــر جنـــسی کســل کنـــنـــدهــ‌ـام؟

خیلیـ‌هــا از سکـس تراپیـسـت‌هــا سوال میــ‌کـنـــند چرا زنـــدگی جنـســی آنــها و روابط‌شان مانـند آنـــچــه در سینــما یا تلویزیون میـ‌ــبـیننـــد نیـــست. واقعیت ایــن اسـت که روابط جنســی که روی اسـکرین میـــ‌ــبینــید، زندگـــی واقعـــی نیـست و همه چیــز طراحی و تنـظیم شده و جوری اجــرا میـــ‌ـــشود که در بیـنـنــده، واکــنش هیجـانــی ایجاد کنـد. زنـــان و مردان زیــادی هستـنـد که فکر میــ‌ــکنـند مشکــل دارنـــد چون روابــط‌ـــشـــان شبیـــه آنــچـه در رسـانهــ‌ـــهــا نمایـــش داده میـــ‌ـشود نیـــسـت. متـاســـفـــانه ایــن طرز فکـر باعث میــ‌ـشود افراد احســـاس بدی نسـبت به خود پیـدا کرده و توقعات غیرواقعـی از رابــطـــه خود داشــتـــه باشـــنـد. یادتـان باشد آنـچه در تلویزیون و سینــمـا میـ‌بـیـنیـد «نرمال» نیـــســت، پس خودتـان را با آنـهـا مقـایـــسـه نکنــیـــد.

 

آیـا بعد از خیانــت میـ‌توانــیــم مثــل گذشـــتــه رابـطـــه جنــســی داشــتــه باشـیــم؟

بعــد از خیـانت یکـی از طرفین، رابـطـه جنسی می‌ـتوانـــد واقـعا دشوار باشـد. گاهی همـــسران در چنیـــن شرایطـی فکـر میــ‌ـکــنـند واقـــعا دیـگر نمـــی‌تواننـد به آرامــش گذشته برگــشـــتـه و دوباره روابط جنســی برقــرار کننــد. اما ایـنگونه نیـســت، خیـلی وقت‌ــهـــا همسران حتـی رابـــطهــ‌ــای قوی‌تر و عمیـــقـــ‌تر از قبــل با هم برقـــرار میـ‌ــکـنـنـــد که تنـهــا علـــت آن، داشـتن گفتـگوهای صادقـــانـه و به دور از پنـــهـان کاری اسـت که ایجاد صمیـمــیت می‌ــکـند. گاهـــی زوج‌ــهایـــی که در چنــیــن موقعــیــتــ‌هـایـــی قرار میـ‌ـگـــیرند به سکــس تراپیـست خود اعـتراف میــ‌کنند که قبلــا ایـنـــطور با هم خوب و صمــیمـــی نبودهــ‌انــد! و حالـــا رابــطهـــ‌ی محـکـم‌تری دارند. الــبــتــه برای بیـشتـر افراد پذیــرش ایـن موضوع کار سخـتی اسـت، اما غیرمــمکـن نیــست.

سوالات جنسی درباره رابطه جنسیسوالات جنسی درباره رابطه جنسی

چنـد بار در هفتـه بایـــد رابـطه جنـســـی داشتـه باشـیم؟

معـــمولا یکی از طرفــیـن این سوال را میـــ‌پـــرسد چون می‌ـــخواهـــد به آن دیـــگـــری ثابت کنـــد که به انـــدازه کافــی رابطـه جنـــسی ندارنــد! اما در واقع، موضوع هرگـــز خود ِ سکس نیست! اگر لایهـــ‌ـــهای پنهان پشت این سوال را بشکــافــیــم میــ‌بــیــنـیم نیــاز واقـــعی طرفـیـن مطرح اســـت، یعـــنـی همـــان نیـــاز به احســاس عشـق و محــبــت کردن، دیده شدن و مورد توجه و احتـرام قرار گرفتن. مردها نیـــاز دارنـــد رابــطـه جنـــسی داشـــتـــه باشنـــد تا احـساس کنند همــسـرشان به آنـــها علاقه دارد و احترام میـ‌ـگذارد، امــا زنـهـا نیـــاز دارند عشـــق و محبت و توجه را احــسـاس کنند تا تمـــایل به رابــطـــه جنـســی داشته باشنــد! معــمـــای پیـــچیــدهـ‌ایـسـت!

 

نیاز جنسی من بیشـــتــر از همسرم است، چرا با یک نفـر دیــگـر هم رابــطه نداشـــتـــه باشـــم؟

باور کنـــیـد یا نه، این سوالی است که بارهــا و بارها از راهــهای گوناگون از سکـس تراپـیسـتــ‌ها پرسـیـــده میـ‌ــشود: «چه اشـــکالـــی دارد همــزمــان با دو نفـر رابطــه داشــته باشم؟»، «چرا اجـازه ندارم هم زنــدگـــی مشـــتـرکـم با همــســـرم را حفظ کنم و هم خارج از آن نیز با شخص دیگـری نیـازهـــایـــم را برطرف کنـم؟». به جای اینکــه جای دیگــری به دنبـــال شور و هیـجان بگــردیـد، سعــی کنــیــد بیـن خود و همسرتان لحظـاتی خاص و لذتـــبخــش خلق کنـــید. برای ساعـــتـــ‌های خلوت‌ـــتـان احتـرام قائل باشیـــد و تمام توجه‌ــتـــان را روی تایـم دو نفره‌ـــتـان معــطوف کنیــد. طبیعـی اسـت که زمــان‌هـایـی اصـلـا تمـایـلی به رابطه جنــســـی نداشــتــه باشــیـــد و باید برای چنــیــن موقعـیـتـ‌ـهــایــی نیز احــتـرام قائل باشیــد.

 

چرا نمــی‌توانم نعوظ داشــته باشم؟

سوالات جنسی درباره رابطه جنسیسوالات جنسی درباره رابطه جنسی

مشــکـــلـــات نعوظ و ارگـــاسم مخـــصوصا در مردان جوان، معــمولا بیشــتــر به اضطراب مربوط میــ‌شود تا مشکلی فیـزیــکی، که البته در مورد اکثر مشکلـــات ارگاسـم در زنان نیـز همـــیــنطور اســت. چیزی که وجود دارد این اسـت که اضـــطــراب، مانع میــ‌ــشود که فرد در زنـــدگی جنســـیـــ‌اش حضور ذهـــن داشـــتـه باشد، با تمـایـــلـات و احـساساتــش به خوبی برخورد کنـد و نســـبـــت به خودش حس خوبی داشتــه باشد. باید آرامش و راحـــت بودن را تمـــریـن کنـــید و از استـرســ‌ــها و پریــشانـیـ‌ـهـایـ‌ــتـان بکاهیـد. مدیتـیشن و ذهــن آگـــاهــی نیـز می‌ــتواند مفید باشد. بعد هم بایــد ببــیــنید چه چیزی باعـــث اضـــطـــرابـ‌تان می‌شود. اغــلــب کمبود اعـتـماد بنفـس یا احســاس شرم عامـل اضــطـــراب است امـــا تروما یا ضربــهـ‌ـای در رابـــطه یا مسـائل جنـسی نیز می‌ـــتواند علت اضطراب باشــد که نیــاز به یک پروسه‌ــی درمـانـی دارد.

 

چرا نمــیـ‌توانـم به ارگـاسم برسم؟

شایــد باورتان نشود اما هنوز هم کم نیستــنـد کسـانـــی که تصور میـ‌ـکنــند ارگـــاسم فقــط مربوط به مردهـاسـت و زنـــها اصــلــا نمـــیـــ‌تواننـــد چنین چیزی را تجــربـــه کننــد! واقـــعـــیت این اســـت که همـــهـ‌ــی خانمها درســت مانند همـــهــ‌ی مردها ارگـاسم دارنـد فقـط برخی از زنهـــا نمـــی‌توانــنـــد بدون تحـــریـک مســـتـقــیــم کلیــتوریــس به ارگـــاسم برســـنــد. برای بعضی از خانــمهـــا کشـــف اوج لذت جنـسی یک تابو باقی می‌ـمـانـد، بنـــابـراین انــگـــار خودشــان هم قبول ندارنــد که آنها نیــز می‌ــتوانـنـد و باید ایــن لذت را تجــربه کننـــد. تا زمانی که زنـــهـــا خودشـان را ابزار جنسی میـ‌ـــدانـنـد که نقـش‌شان فقـــط تولید مثـــل یا راضــی کردن همـــسرشـــان اســـت، رمز و رازهای جنسـی بدن‌شــان همچـنان درک نشدنـی و مرموز باقی خواهـد مانــد، در حالـیکه ارگـاســم زنــانـه امـری کاملـا طبـیعــی اســـت.


/ 0 نظر / 21 بازدید